Ajuts de la Generalitat de Catalunya per a microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors

14-05-2020   |  Barcelona

El DECRET LLEI 16/2020 publicat el 5 de maig, aprova noves mesures en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Publicat  al DOGC el DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, aprova mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Destaca el capítol IV, que preveu un conjunt d'ajuts per al manteniment de l'ocupació en microempreses i treballadors autònoms.

La norma fa referència a activitats que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret, 463/2020.

Beneficiaris:

Les microempreses i els treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de març. Aquestes microempreses i treballadors autònoms han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.

Actuacions subvencionables i import de l'ajut:

Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat. La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent en el moment de publicar-se aquest Decret llei, l'import del qual s'ha de publicar a la convocatòria extraordinària.

Compatibilitat:

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o treballadora.

Sol·licituds:

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El procediment de concessió de subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria extraordinària.

 


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC