El Gobierno autoritza l’atenció presencial als centres de psicologia a partir del 4 de maig

04-05-2020   |  Barcelona

El BOE publicat el 3 de maig permet la reobertura dels serveis professionals que van haver d’interrompre la seva activitat durant la declaració de l’estat d’alarma.

Diumenge 3 de maig, a la tarda, es va publicar al BOE l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, “por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado”. El text de l’ordre, que entra en vigor l’endemà - 4 de maig- permet la reobertura, entre d’altres, dels serveis professionals que van haver de suspendre la seva activitat arran de la declaració de l’estat d’alarma, ja fos per suspensió directa o indirecta per prohibició de desplaçament.

Segons el criteri del servei d’assessoria legal del COPC, la norma indueix a certa confusió pel que fa a la seva aplicació als centres i consultes sanitàries, ja que no són objecte de regulació específica. Malgrat que l’anterior normativa publicada sí que donava un tractament singular als centres i consultes sanitàries, i feia explícit que només es permetia l’assistència presencial en relació amb aquells pacients que requerissin intervencions de caràcter urgent per tal d’evitar possibles evolucions desfavorables, l’Ordre SND/388/2020 no especifica cap afectació especial en aquest àmbit .

No obstant això, fent una interpretació lògica i sistemàtica de l’Ordre, el servei d’assessoria legal del COPC considera que avala la reobertura de les consultes i centres de psicologia, tant sanitaris com no sanitaris, amb tota la prudència i les prevencions que la immediatesa de la seva publicació aconsella, i sense perjudici de la normativa complementària o notes interpretatives que es dictin a posteriori.

No obstant això, fent una interpretació lògica i sistemàtica d’aquesta Ordre, el Col·legi considera que avala la reobertura de les consultes i centres de psicologia no sanitaris que s’havien vist obligats a tancar. Pel que fa als centres sanitaris, els permet tornar a fer l’atenció presencial (no només en casos d’urgència) sempre i quan es compleixin les mesures d’higiene i distància social que més avall s’especifiquen, tant sanitaris com no sanitaris, i això amb tota la prudència i les prevencions que la immediatesa de la seva publicació aconsella, i sense perjudici de la normativa complementària o notes interpretatives que es dictin a posteriori.

Per tant, i en conclusió, el servei d’assessoria legal del COPC considera, sota aquesta interpretació que n’està fent, que a partir del dia 4/05/2020 podran reobrir les consultes i centres de psicologia, sempre que compleixin les següents condicions que preveu la mateixa norma:

 

Exclusions
Espais de superfície superior als 400 m2, o ubicats en centres o parcs comercials.

 

Requisits per reobrir els serveis professionals

1.  Només es pot atendre els clients amb cita prèvia.

2. Només es pot atendre un client per cada treballador o treballadora que presti serveis.

3. No es poden habilitar espais o zones d’espera.

4. S’ha de garantir la separació interpersonal mínima de 2 metres (si no hi ha barreres intermèdies) o d’1 metre (si hi ha barreres).

5. Cal garantir un horari d’atenció preferent a les persones majors de 65 anys.

6. Cal garantir l’aplicació de mesures higièniques intensives, amb una desinfecció dels espais comuns i sobretot de les superfícies de contacte més habituals, amb una freqüència mínima de dos cops al dia. I, en concret, l’ordre especifica que cal aplicar les següents mesures, citades textualment:

a) 
(i) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día;

(ii) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Si se utiliza un desinfectante comercial se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

(iii) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual (en adelante EPIs) utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y preferentemente a mediodía, una pausa de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición.

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con especial atención a mostradores, mamparas, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador.

Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona comercial, si no también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

b. Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con los clientes también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.

c. Se garantizará una ventilación adecuada de todos los establecimientos y locales comerciales.

d. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en caso estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.

e. Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día.

7. Cal aplicar les mesures de seguretat dels treballadors i treballadores, adequades als riscos específics a què estiguin sotmesos. La mascareta serà obligatòria quan no es pugui garantir una distància mínima interpersonal de 2 metres i caldrà disposar de solucions desinfectants hidroalcohòliques o, alternativament, d’aigua i sabó.

8. Cal garantir que, en el cas de coincidència de més d’un client alhora en el mateix espai, hi hagi una distància mínima de 2 metres entre els clients.

9. Cal tenir a disposició dels clients solucions desinfectants hidroalcohòliques.

 

Per últim, el Col·legi us posa a disposició dos arxius adjunts: el primer, unes recomanacions de prevenció i higiene; el segon, un arxiu per justificar el desplaçament a una consulta de psicologia.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC