L’assessoria del COPC comparteix els aspectes més destacables del Reial decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

23-04-2020   |  Barcelona

Aquesta norma s’ha publicat al BOE del dia 22/04/2020, i entra en vigor l’endemà de la seva publicació (23/04/2020).

El Reial decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació s’ha publicat al BOE del dia 22/04/2020, i entra en vigor l’endemà de la seva publicació (23/04/2020). Contempla un conjunt de mesures de caràcter social, laboral i tributari, entre les quals podem destacar-ne les següents:

1.- Ampliació de la cobertura de la prestació d’atur als treballadors acomiadats durant el període de prova d'una nova feina o que hagin vist frustrada una oferta laboral: es concedirà la prestació d’atur als treballadors els contractes dels quals hagin estat extingits durant el període de prova des del 9 de març, i a aquells que l'hagin extingit voluntàriament des de l'1 de març per tenir una oferta laboral en ferm que hagi decaigut a causa de la crisi provocada per la Covid-19.

2.- Increment de l'àmbit d'aplicació dels ERTO’s per causa de força major: també seran aplicables a aquelles empreses que hagin de cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials, però que també han vist reduïts els seus ingressos.

3.- Protecció dels treballadors fixos discontinus:  s'amplia la cobertura que estableix el Reial decret-llei 8/2020 als treballadors que no s’hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes a conseqüència de la Covid-19, encara que no compleixin el requisit de situació legal de desocupació, o no puguin accedir a la prestació d’atur per no tenir el període mínim de cotització requerit.

4.-Es prorroga durant dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada.

5.- Renegociació i ajornament del pagament de lloguer de local de negoci de pimes i autònoms:

Cal diferenciar els propietaris que són grans tenidors i empreses públiques de la resta de propietaris (petits propietaris particulars). En el primer cas, s'estableix un mecanisme per a la renegociació i ajornament del pagament dels lloguers de locals de negoci, i l’arrendatari pot exigir una moratòria en el pagament de la renda, que s'aplicarà de manera automàtica i afectarà al període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l'impacte provocat pel COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. Aquesta renda s'ajornarà, sense penalització ni meritació d'interessos, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatària, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys.

En el cas que el propietari sigui diferent als anteriors (petits propietaris particulars), es facilita l'ús de la fiança com a mecanisme de pagament, havent-se de reposar aquesta fiança en el termini d'un any.

Requisits que cal complir en ambdós casos:

Autònoms

a) Estar afiliat i en situació d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries del RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a què se sol·licita l’ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

Pimes

a) Que no se superin els límits que estableix l'article 257.1 de Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per l'autoritat competent i les autoritats competents delegades a l'empara de l'esmentat Reial decret.

c) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior a al qual se sol·licita l'ajornament en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a què pertany l'esmentat mes referit a l'any anterior.

6.- Reducció de l’IVA de llibres, revistes i diaris electrònics: queden equiparats al format paper (tipus d’IVA del 4%).

7.- Ajust del pagament fraccionat de l’Impost de Societats: es permet, per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període, que els contribuents amb un volum d'operacions que no hagi superat la quantitat de 600.000 euros, exerceixin l'opció de realitzar els pagaments fraccionats sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos, mitjançant la presentació dins del termini ampliat pel Reial Decret-Llei 14/2020 del pagament fraccionat determinat per l’aplicació de l'esmentada modalitat de base imposable.

8.- Ampliació de la vigència temporal d'algunes mesures tributàries: s'estén fins al 30 de maig de 2020 la vigència temporal de determinades mesures tributàries contingudes en els reials decrets-llei 8/2020 i 11/2020, que tenien com a límit temporal el dia 30 d'abril de 2020 o el dia 20 maig 2020 (còmput de terminis, venciments de fraccionaments, etc.).

Assessoria Jurídica

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

22 d’abril de 2020


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC