El Gobierno de España amplia el termini per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions tributàries

15-04-2020   |  Barcelona

L'extensió del termini afecta les declaracions i autoliquidacions, el venciment de les quals es produeixi a partir de l'entrada en vigor d’aquesta norma (15/04/2020) i fins al 20/05/2020.

Al BOE d’avui (15/04/2020) s’ha publicat elReal Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias”, amb entrada en vigor el mateix 15/04/2020.

Acorda l’extensió del termini per a la presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries estatals d'aquells obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 euros l'any 2019, i el venciment de les quals es produeixi a partir de l'entrada en vigor d’aquesta norma (15/04/2020) i fins al 20/05/2020.

En aquests casos, el termini de presentació s'estendrà fins aquesta data (20/05/2020) i, si la forma de pagament triada és la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions s'estendrà fins al 15/05/2020.

Això no és aplicable als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, amb independència de l’import net de la xifra de negocis, ni als grups d'entitats que tributin en el règim especial de grups d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum d'operacions. Tampoc s’aplica en relació amb la presentació de declaracions regulades pel Reglament (UE) nº 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'aprova el codi duaner de la Unió i / o per la seva normativa de desenvolupament.

D’altra banda, cal tenir present que aquesta norma no afecta la possibilitat d'acollir-se als ajornaments de deutes tributaris, fins a un màxim de sis mesos (els tres primers sense interessos), segons el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC