El Gobierno de España declara com a essencial l’activitat en consultes i centres sanitaris de salut mental

01-04-2020   |  Barcelona

Interpretació i consells davant de normes que poden semblar contradictòries.

Al BOE d’1 d’abril s’ha publicat la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. El servei d’assessoria jurídica del COPC informa sobre els continguts de la mateixa, tot fent la remarca que actualment hi ha normes de l’Estat i la Generalitat de Catalunya amb disposicions que podrien semblar contradictòries.

A criteri del servei d’assessoria del COPC, en els cas de centres i serveis de psicologia, la situació resultant de conjugar les diferents normes que són d’aplicació, i sens perjudici d’interpretacions oficials posteriors seria la següent:

  • En el cas de centres i serveis no sanitaris, estaria suspesa l’atenció al públic de manera presencial (cas que existeixi algun dubte per poca claredat de la normativa, es recomana igualment no fer atenció presencial i fer-la per teleassistència).
  • En el cas de centres i serveis sanitaris declarats com a essencials segons l'Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, estaria suspesa l’atenció al públic de manera presencial per part de la Generalitat, i autoritzada segons l'Ordre 232/2020 en els casos urgents en que es pugui  donar una evolució desfavorable. El criteri del COPC és recomanar igualment no fer atenció presencial i fer-la per teleassistència sempre que sigui possible.
  • És clar que només als centres sanitaris es podria fer atenció presencial, en cas d’urgència per possible evolució desfavorable.
  • En els centres no sanitaris no poden anar-hi els treballadors de plantilla (permís retribuït) i sí que poden anar-hi els treballadors autònoms.
  • En els centres sanitaris hi podrien anar els autònoms i també, si fos necessari, els treballadors en cas d’urgències que s’hagin d’atendr o d'evolució desfavorablee. No sembla que a aquests treballadors se’ls apliqui el permís retribuït, precisament per la contradicció de normes existent, però caldrà veure normes o interpretacions oficial posteriors, o el que al final diguin els tribunals de Justícia.

 

Per a aquelles persones que vulguin llegir literalment la norma citada per saber quins centres es consideren essencials, a efectes de continuar prestant serveis, es copia el text a continuació:

 

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo 

Relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se determinan como servicios esenciales

Se determinan como servicios esenciales los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios previstos en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios:

C.1 Hospitales (centros con internamiento).

C.2 Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento encuadrados en alguna de las siguientes tipologías:

C.2.1 Consultas médicas.

 

C.2.2 Consultas de otros profesionales sanitarios.

C.2.3 Centros de atención primaria.

 

C.2.4 Centros polivalentes.

C.2.5 Centros especializados con en el siguiente detalle:

C.2.5.1 Clínicas dentales: ante situaciones de urgencia.

C.2.5.2 Centros de reproducción humana asistida: únicamente ante procesos programados o ya iniciados.

C.2.5.3 Centros de interrupción voluntaria del embarazo.

C.2.5.4 Centros de cirugía mayor ambulatoria: ante situaciones de urgencia.

C.2.5.5 Centros de diálisis.

C.2.5.6 Centros de diagnóstico.

C.2.5.7 Centros móviles de asistencia sanitaria: deben ser considerados como esenciales en tanto en cuanto el centro sea considerado como servicio esencial por parte de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el que estén ubicados.

C.2.5.8 Centros de transfusión.

C.2.5.9 Bancos de tejidos.

C.2.5.10 Centros de reconocimiento.

 

C.2.5.11 Centros de salud mental.

C.2.5.90 Otros centros especializados: deben ser considerados como esenciales en tanto en cuanto el centro sea considerado como servicio esencial por parte de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el que estén ubicados.

C.2.90 Otros proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento: deben ser considerados como esenciales en tanto en cuanto sean considerados como servicio esencial por parte de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el que estén ubicados.

C.3 Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria: deben ser considerados como esenciales en tanto en cuanto el servicio se ubique en una organización considerada como esencial o sean considerados como esenciales por parte de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el que estén ubicados.

 

Establecimientos sanitarios: 

E.1 Oficinas de farmacia.

E.2 Botiquines.

E.3 Ópticas.

E.4 Ortopedias. 

E.5 Establecimientos de audioprótesis.

 

 


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC