Acreditacions «Acreditació de psicòleg/a expert/a en Psicologia Forense-Modalitat A»


Secció: Secció de Psicologia Jurídica

MODALITAT A:

  • Acreditar haver realitzat un programa formatiu específic de postgrau en l'àmbit forense, amb un mínim de 400 hores, i que entre les seves competències inclogui expressament la realització d'informes pericials per camps d'actuació. Els col·legis signataris i la SEPJF crearan una Comissió de Validació d'aquesta formació post-graduada a la qual poden sotmetre's a priori programes de formació, inclosos els Màsters Universitaris propis, a fi de donar certesa jurídica tant a les entitats que ofereixin formació com als psicòlegs a l'hora de planificar la seva formació. seran d'aplicació automàtica els Màster Oficials aprovats per la ANECA en les competències que es relacionin en la Memòria de Verificació del Títol.
  • Acreditar haver realitzat tres informes pericials reals1.
  • Presentar i defensar oralment un informe pericial real davant el Comitè d'Acreditació en Psicologia Forense2.
 
  1. En tots els casos: s’ha d’acreditar presentant certificats on es faci constar el procediment segons el qual s’ha fet i/o el nomenament judicial pel que fa a l’exercici privat, i mitjançant la certificació que acrediti les tasques corn a psicòleg forense pel que fa a l’exercici en l’àmbit públic.
  2. En presentar i defensar aquest informe els candidats han d’ometre les dades personals que identifiquen els usuaris. En les Màsters Oficials aprovats per la ANECA, si el TFM implica la presentació i defensa d’un informe pericial es convalidarà aquest requisit.
És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC