Acreditacions «Acreditació en expertesa en gestió de conflictes i mediació»


Secció: Secció Alternatives per a la Resolució de Conflictes (ARC)

Acreditació d'Expertesa en Gestió de Conflictes i Mediació

 

Obert el període de presentació de sol·licituds per a l'Acreditació d'Expertesa en Gestió de Conflictes i Mediació

Les sol·licituds podran ser presentades al llarg de tot l'any.

No hi haurà dates tancades de presentació, però els candidats i candidates hauran de fer arribar les seves sol·licituds, al menys, 15 dies abans de l'inici del procés d'avaluació, que es concreta per al mes d’octubre, de manera que entraran en aquesta convocatòria les sol·licituds presentades amb anterioritat al 30 de setembre de 2018.

Les sol·licituds presentades fins al 30 de setembre de 2018 inclòs, seran valorades a la següent convocatòria.

Podreu trobar les bases en aquest enllaç

 
CRITERIS D’ACREDITACIÓ

S’hauran d’aportar documents justificatius dels següents criteris generals per a la obtenció de l’acreditació del COPC:


1. Tenir la llicenciatura o Grau de Psicologia, o altre títol homologat o declarat equivalent.

2. Haver exercit professionalment com a psicòleg durant 3 anys com a mínim.
 
3. Estar col·legiat/da al COPC i estar al corrent del pagament de les quotes col·legials.
 
4. Ser membre de la Secció ARC del COPC.
 
5. No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació professional o per càrrec públic.
 
6. 
       6.1.  Acreditat estar homologat pel CMDPC ó
       6.2. Acreditar una formació específica en gestió de conflictes i mediació amb una durada mínima de 170* hores, impartits per centres docents universitaris, col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.
 
7. Presentar la memòria escrita de tres processos de gestió de conflictes en els quals s'hagi intervingut, seguint el model adjunt.

8. Superar una entrevista amb la Comissió avaluadora en la qual es respondrà a les preguntes de la comissió sobre l’actuació professional en l’àmbit de la gestió de conflictes i es comentarà i defensarà la intervenció en els processos presentats.
 
 
 
 
*La mateixa formació mínima que es demana per ser homologat al CMDPC. Article 3.1 de l’ORDRE JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d'homologació de la formació específica en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.
Article 3
Durada de la formació
3.1 El programa del curs ha de tenir, pel que fa la part general, una formació en mediació amb una durada mínima de 110 hores lectives incloses les pràctiques, i pel que fa a les parts específiques de mediació en l’àmbit familiar i en els altres àmbits del dret privat, una formació en mediació amb una durada mínima de 60 hores lectives incloses les pràctiques, per a cadascun dels àmbits. En la formació presencial, un dels requisits mínims imprescindibles per acreditar l’aprofitament és l’assistència del 80% del total d’hores lectives tant a la part general com a les parts específiques.

  

 

És necessari identificar-se com a col·legiat/ada per poder sol·licitar l'acreditació.

Iniciar sessió

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC