Com col·legiar-se

Documentació necessària per a la col·legiació

1. Títol o resguard substitutori del títol 
Durant els dos primers anys podeu presentar, si no teniu el títol, el resguard original. Quan es té el títol original, s’ha de presentar al Col·legi.
A partir del segon any és obligatori presentar el títol original.
 
Titulació requerida:
 
a) Universitats espanyoles
  • Llicenciat o Graduat en psicologia
  • Llicenciat en filosofia i lletres-secció o branca de psicologia
  • Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació-secció o branca psicologia

b) Universitats estrangeres
  • Títols superiors obtinguts en altres països que estiguin homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i esports espanyol

2. Fotografia (mida carnet)
3. Fotocòpia del DNI /NIE / Passaport andorrà
4. IBAN
 
L'alta i la part proporcional del semestre s'abonaran per transferència bancària o ingrés en el moment de la col·legiació. Els posteriors cobraments s'abonaran per rebut domiciliat.
 


Quotes col·legials per a l’any 2017

*L'alta s'aplica al les noves col·legiacions i a les recol·legiacions.
 

QUOTA EXERCENT:

És el/la col·legiat/da general que no té situacions especials que el permetin emmarcar-se en una altra situació com a col·legiat.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 122,39 € (inclou l'aportació al Consejo de 21,29 €) |  Derrama del local social
 
La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 101,10 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,29 €.

BONIFICACIONS
Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Les bonificacions no són acumulables. 
 
BONIFICACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ:
S'aplica a les dones que hagin tingut un nadó, durant els sis mesos posteriors a la data del naixement i sempre que treballin per compte propi. Es podrà aplicar retroactivament però sempre que es demani dins els sis mesos posteriors al naixement del nadó. S'haurà d'aportar documentació acreditativa del naixement: informe mèdic, partida de naixement o un altre document que així ho acrediti. Aquesta bonificació també s'aplicarà a les persones col·legiades que siguin cònjuges o parella de la mare que ha tingut el nadó.
 
Amb les mateixes condicions que en cas de naixement, també s'aplicarà aquesta quota en cas d'adopció, a comptar des del moment en què efectivament existeixi convivència amb el fill/a adoptat.
 
Quota semestral 71,84 € / 1 semestre, durant el període de 6 mesos des de la data de naixement del nadó o de l'inici de la convivència amb el fill/a adoptat/da. (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €)
 
 
BONIFICACIÓ JÚNIOR:
Aquesta bonificació s'aplicarà als/les col·legiats/des que han acabat els seus estudis de grau, sempre que faci menys de 2 anys des de la finalització del mateix i la data de col·legiació.
Tindrà una durada de 2 anys. També s'aplicarà durant dos anys als/les col·legiats/des estrangers que hagin homologat el seu títol de psicòleg, sempre que faci menys de 2 anys des de l’obtenció de la homologació i la data de col·legiació.
Aquesta bonificació s'aplicarà en el mateix moment de sol·licitar-la. 
 
Alta col·legial 52,82 €* | Quota semestral 68,93 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social 
 
BONIFICACIÓ ESPECIAL:
Aquesta bonificació s'aplicarà als/les col·legiats/des que estiguin en situació d'atur i que no cobrin per part de l'Estat ni de cap entitat una prestació superior al 50% del salari mínim interprofessional. Autoritzat per un període màxim de 2 anys, prorrogable cada 6 mesos, prèvia presentació de justificants.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 74,51 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social 
 
 
BONIFICACIÓ SÈNIOR:
Aquesta bonificació s'aplica a qualsevol persona col·legiada que ha arribat a l'edat de 70 anys, independentment de la seva situació laboral o professional.
 
Alta col·legial 86,78 € * | Quota semestral: 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social
 
 

QUOTA NO EXERCENT:

Aquesta quota s'aplica als/les col·legiats/des que voluntàriament es col·legien en aquesta situació i implica que si bé tenen la titulació per poder-se col·legiar, no exerceixen ni tenen intenció d'exercir la professió ni prestar serveis com a psicòlegs, però volen gaudir dels altres serveis que ofereix el col·legi. El seu carnet col·legiat dirà expressament que són col·legiats no exercents i que no poden exercir la professió.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 102,17 € (inclou l'aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social
 
La quota semestral inclou la quota del COPC que és de 80,88 € i la quota del Consejo General de la Psicología de España que és de 21,29 €.
 
BONIFICACIONS
Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Les bonificacions no són acumulables.
 
BONIFICACIÓ JUBILACIÓ:
Aquesta bonificació s'aplica als/les col·legiats/des que estan jubilats/des, sigui en el règim general de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms i a més ho justifiquin i declarin que no exerceixen la professió.
 
Alta col·legial 86,78 € * | Quota anual 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social
 
 
BONIFICACIÓ PER INCAPACITAT
Aquesta bonificació s'aplica als/les col·legiats/des que es trobin en situació d’incapacitat de caràcter permanent que impedeixi el desenvolupament habitual de la professió de psicòleg/òloga.

Alta col·legial 86,78 € *| Quota semestral 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social

Formulari de sol·licitud de bonificació per incapacitat. Emplenar i enviar a copc.b@copc.cat
 

Derrama del local social

El 1988, l'Assemblea General de Col·legiats va aprovar l'adquisició dels locals que actualment ocupa el Col·legi, per aquest motiu es va contractar una hipoteca a pagar en vint anys, fins l'any 2008. Tanmateix, l'Assemblea General de Col·legiats va aprovar també que els nous col·legiats/es haurien de contribuir a l'adquisició del local mitjançant la derrama del local social, tot i que cal tenir en compte els anys que han transcorregut des de la seva adquisició. A l’Assemblea General de Col·legiats de desembre 2004, es va aprovar que els nous col·legiats haurien de contribuir a l'adquisició del nou local mitjançant derrama del local social. Així, per a tots els professionals que es col·legiïn durant l'any 2017, la derrama del local social serà de 100 € repartits en quatre rebuts semestrals de 25 € cadascun.
 
Els recol·legiats que no hagin pagat total o parcialment l'import de la derrama hauran de fer-la efectiva en reincorporar-se al COPC (pagaments semestrals de 25 € cadascun).
 
 

Avantatge Especial

Per a tots el psicòlegs/es que us vulgueu col·legiar:
 
Si obriu un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell podreu gaudir d'un descompte de 60 € que rebreu en forma d'ingrés al vostre compte de Banc Sabadell. 
Si obriu o sou titulars d'un compte Expansió PRO al Banc de Sabadell i domicilieu les quotes col·legials, us retornaran anualment el 10% de l'import de la quota fins a un màxim de 50 €.


 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC