Comissió deontològica

Definició

La Comissió Deontològica és un òrgan col·legial de caràcter deliberant i consultiu, que actua per delegació de la Junta de Govern i que té per missió intervenir en tot el que es relaciona amb l’ètica, la deontologia i l’exercici professional.

Funcions

La Comissió té com a funcions:

  1. Elaborar i actualitzar el Codi Deontològic de la professió. 
  2. Recollir i tractar qualsevol tipus de consulta, denúncia o queixa que s'adreci al Col·legi derivada de l'exercici professional de les persones col·legiades.
  3. Fer les diligències oportunes per establir les responsabilitats derivades de denúncies adreçades al Col·legi.
  4. Proposar a la Junta de Govern l'obertura i resolució dels expedients sancionadors i realitzar la seva tramitació per delegació de la Junta de Govern.
  5. Atendre les consultes sobre actuacions professionals.
  6. Fer estudis i valoracions, i elaborar recomanacions pràctiques o formatives referides a l'ètica i a la deontologia de l'exercici professional de la psicologia.
  7. Promoure actes, seminaris o col·loquis que tractin sobre l'ètica i la deontologia.
  8. Col·laborar en la investigació i les denúncies per intrusisme professional.
 

Composició

Raquel Cuevas Pérez Presidenta
Rosa M. Aragonès de la Cruz Vicepresidenta
Maria Bassa Bertran Vocal
María Fernanda de la Torre Monguió Vocal  
Victòria Fernández Ontiveros  Vocal 
Aurora Leal Garcia  Vocal 
F. Javier Ortega Allué  Vocal 
María Jesús Soriano Soriano  Vocal 
Isabel Chico SecretàriaCodi Deontològic

El Codi Deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que és obligatori per tots els seus membres, estableix un marc de principis generals, així com principis específics per a l'exercici de la professió. Els seus objectius són l'orientació de l'exercici professional, la promoció de la responsabilitat, la integritat professional i el respecte als drets i la dignitat de les persones. 
 
Podeu consultar el
 


Per consultes ètiques i deontològiques

La Comissió Deontològica, ha estructurat un torn de guàrdia exclusiu als col·legiats que garanteix la ràpida atenció de les consultes que són adreçades a la Comissió
Per tal de facilitar la ràpida atenció de les mateixes, si teniu algun dubte o consulta relacionat amb aspectes deontològics, el col·legiat/la col·legiada la pot fer arribar per correu electrònic a la següent adreça: cd_ep@copc.cat
 

Informació/ documents d’interès

Codi deontològic antic anterior al 29 de gener de 2015.

Full informatiu del COPC:

 Publicacions al PsiAra, revista del COPC.

Papeles del psicólogo: Deontología profesional en psicología: estudio descriptivo de las denuncias atendidas por la Comisión Deontológica del COPC.

 Pòsters i comunicacions presentades a congressos:

Memòries

 

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC