Bonificacions a la quota del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Bonificacions a la quota del COPC per a l’any 2018 (les quotes es cobren el gener i el juliol)

 

BONIFICACIONS A LA QUOTA EXERCENT:

Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Aquestes no són acumulables. 
 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar una bonificació a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre.
 
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar una bonificació al formulari de "Col·legiació en linia".
 
BONIFICACIÓ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ:
S'aplica a les dones que hagin tingut un nadó, durant els sis mesos posteriors a la data del naixement i sempre que treballin per compte propi. Es podrà aplicar retroactivament però sempre que es demani dins els sis mesos posteriors al naixement del nadó. S'haurà d'aportar la següent documentació: certificat de naixement o informe de maternitat, llibre de familia i vida laboral. Aquesta bonificació també s'aplicarà a les persones col·legiades que siguin cònjuges o parella de la mare que ha tingut el nadó. Amb les mateixes condicions que en cas de naixement, també s'aplicarà aquesta quota en cas d'adopció, a comptar des del moment en què efectivament existeixi convivència amb el fill/a adoptat. Aquesta bonificació es farà efectiva a partir del semestre posterior a la sol·licitud.
 
Quota semestral 71,84 € / 1 semestre, durant el període de 6 mesos des de la data de naixement del nadó o de l'inici de la convivència amb el fill/a adoptat/da. (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €)
 
BONIFICACIÓ JÚNIOR:
Aquesta bonificació s'aplicarà als/les col·legiats/des que han acabat els seus estudis de grau, sempre que faci menys de 2 anys des de la finalització del mateix i la data de col·legiació. També s'aplicarà als/les col·legiats/des estrangers que hagin homologat el seu títol de psicòleg, sempre que faci menys de 2 anys des de l’obtenció de la homologació i la data de col·legiació. La durada d'aquesta bonificació serà el resultat de la diferència entre la data de finalització dels estudis o homologació (segons correspongui) i la data de col·legiació, fins a un màxim establert de 2 anys. Aquesta bonificació s'aplicarà en el mateix moment de sol·licitar-la.
 
Alta col·legial 52,82 €* | Quota semestral 68,93 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 
BONIFICACIÓ ESPECIAL PER ATUR:
Aquesta bonificació s'aplicarà als/les col·legiats/des que estiguin en situació d'atur i que no cobrin per part de l'Estat una prestació superior al 50% del salari mínim interprofessional. 
  • La bonificació es sol·licita i renova semestre a semestre, fins a un període màxim de 2 anys.
  • El tràmit de renovació es realitza a través de l’Àrea Privada de la pàgina web del COPC.
  • És necessari presentar la següent documentació: DARDO, vida laboral actualitzada i certificat de prestacions expedit pel SEPE.
  • Si ja ets col·legiat/ada, els períodes per sol·licitar o renovar la bonificació són:
    • De l'1 al 25 de juny
    • De l'1 al 24 de desembre
  • Si la renovació es fa fora d’aquests períodes, la bonificació no s’aplicarà a la quota del semestre corresponent, però sí que es podrà gaudir dels descomptes en les activitats formatives.
 
Alta col·legial 86,78 €* | Quota semestral 74,51 € (inclou l’aportació al Consejo de 21,29 €) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 
BONIFICACIÓ SÈNIOR:
Aquesta bonificació s'aplica a qualsevol persona col·legiada que ha arribat a l'edat de 70 anys, independentment de la seva situació laboral o professional.
 
Alta col·legial 86,78 € * | Quota semestral: 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 

 

BONIFICACIONS A LA QUOTA NO EXERCENT:

Les bonificacions que es llisten a continuació s’aplicaran només a la quota del COPC. Aquestes no són acumulables. 
 
Si ja esteu col·legiats podeu sol·licitar una bonificació a la secció "Sol·licitud de bonificacions". Recordeu que si esteu gaudint d'un descompte, no en podreu sol·licitar un altre.
 
Si us col·legieu o recol·legieu podeu sol·licitar una bonificació al formulari de "Col·legiació en linia".
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER JUBILACIÓ:
Aquesta bonificació s'aplica als/les col·legiats/des que estan jubilats/des, sigui en el règim general de la Seguretat Social o en el règim d'autònoms i a més ho justifiquin i declarin que no exerceixen la professió. S'haurà d'aportar resolució acreditativa i positiva de jubilació.
 
Alta col·legial 86,78 € * | Quota anual 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 
BONIFICACIÓ NO EXERCENT PER INCAPACITAT
Aquesta bonificació s'aplica als/les col·legiats/des que es trobin en situació d’incapacitat de caràcter permanent que impedeixi el desenvolupament habitual de la professió de psicòleg/òloga. S'haurà d'aportar certificat d’incapacitat permanent total.

Alta col·legial 86,78 € *| Quota semestral 21,29 € (corresponent només a la quota del Consejo) | Derrama del local social  (100 € en dos anys, carregats en quatre rebuts semestrals de 25 €)
 
 
TIPUS DE QUOTA I BONIFICACIÓ % BONIFICACIÓ SOBRE QUOTA COPC ALTA QUOTA COPC QUOTA CONSEJO SEMESTRAL ANUAL
EXERCENT
  86,78 € 101,10 € 21,29 € 122,39 € 244,79 €
      NAIXEMENT O ADOPCIÓ   86,78 € 50,55 € 21,29 € 71,84 €  
  50,00%   -50,55 €      
      ESPECIAL PER ATUR
  86,78 € 53,22 € 21,29 € 74,51 € 149,02 €
  47,36%   -47,88 €      
      JÚNIOR   52,82 € 47,64 € 21,29 € 68,93 € 137,86 €
  52,88%   -53,47 €      
      SÈNIOR    0 € 0 € 21,29 € 21,29 € 42,58 €
  100,00%   -101,10 €      
NO EXERCENT
  86,78 € 80,88 € 21,29 € 102,17 € 204,34 €
  20,00%   -20,22 €      
      JUBILACIÓ   86,78 €   21,29 €   21,29 €
  100,00%   -101,10 €      
      INCAPACITAT   86,78 € 0,00 € 21,29 € 21,29 € 42,58 €
  100,00%   -101,10 €      
PRECOL·LEGIAL  
0 €  
30,00 €     30,00 €
SOCIETATS PROFESSIONALS   0 €  200,00 €     200,00 €
DERRAMA (100€ total en dos anys)   0 €    50,00 €   25,00 € 50,00 €
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC