Nova convocatòria pública d'oposicions per a psicòlegs a Barcelona i Balears

17-01-2019   |  Barcelona

27 places de la categoria de Tècnic/a Superior en Psicologia mitjançant concurs oposició lliure

L’ajuntament de Barcelona ha convocat 27 places de la categoria de Tècnic/a Superior en Psicologia mitjançant concurs oposició lliure. Les persones aspirants disposaran de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Per formalitzar la sol·licitud telemàticament cal accedir al web http://ajuntament.barcelona.cat dins de  l’apartat oferta pública i pagar la taxa de drets d’examen de 26.08 euros.

El requisit acadèmic per a poder participar és estar en possessió del títol de Llicenciat en Psicologia o equivalent, o títol de Grau corresponent, o equivalent. El procés selectiu constarà de tres fases: fase d’oposició, fase de concurs i fase de formació pràctica selectiva. Els requisits generals per participar a la convocatòria, el temari d’estudi així com la documentació que cal aportar a la sol·licitud, la podreu consultar a la resolució oficial (PDF).


Convocatòria oberta a les Illes Balears

L’Administració de la Comunitat Autònoma Servei de la Salut de les Illes Balears, ha convocat un concurs oposició per cobrir places de Psicòleg/òloga especialista en psicologia clínica, de les quals 41 son de torn lliure i 12 de promoció interna.

Les persones interessades poden inscriure’s a través del següent enllaç: http://opoibsalut.caib.es i de http://opoibsalut.illesbalears.cat. El procediment selectiu és de concurs oposició: una primera fase és d’oposició, que suposa el 60% de la puntuació i una segona de concurs, que representa el 40%.

Els requisits i la documentació a entregar les podreu consultar als annexos de la convocatòria (PDF). El termini per presentar les sol·licituds és un mes des del dia següent de la publicació en el BOIB.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC